Thông báo

Diễn đàn nghiệp vụ

Kiểm sát viên cần biết

Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân

Theo quy định tại Điều 107 Hiến pháp năm 2013, Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định. Cụ thể, theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, hệ thống Viện kiểm sát nhân dân, bao gồm:

Tiêu chuẩn Kiểm sát viên.

Tiêu chuẩn chung: - Căn cứ Điều 2 Pháp lệnh Kiểm sát viên năm 2002 được sửa đổi bổ sung năm 2011 (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh Kiểm sát viên) thì Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt

Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Tp. HCM.

Số điện thoại: 028-38960122

E-mail: banbientap@tkshcm.edu.vn