ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG
60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26/7/1960 – 26/7/2020)
VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025

Hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020) và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường nghiệp vụ) đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện với các yêu cầu và nội dung trọng tâm:

Một là, thông qua các hoạt động tuyên truyền để cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị và các tầng lớp nhân dân hiểu và nhận thức sâu sắc về truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân; thông qua các hoạt động tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp.

Trong đó tập trung nêu bật quá trình xây dựng và trưởng thành của Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 40 năm qua từ khi thành lập đến nay gắn với các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khác 2/9 gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ công chức Kiểm sát “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”; giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt” và thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; …

Hai là, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học viên và người lao động nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động, sự đồng thuận để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cơ sở Trường nghiệp vụ và đưa nhanh nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ cơ sở Trường nghiệp vụ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về ‘‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là ủy viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”; những bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng bộ trong thời gian qua.

Định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội của Đảng để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

Ba là, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học viên và người lao động phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố và phát huy niềm tin của nhân dân đối với ngành Kiểm sát, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

Hình thức tuyên truyền da dạng, phong phú thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: tạp chí, báo, trang thông tin điện tử của Trường nghiệp vụ…; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề nghiệp vụ, tọa đàm, thi tìm hiểu về truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát; hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ công chức, học viên, người lao động vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện các bài viết chuyên đề nghiệp vụ, bản tin, đăng tải các tin bài, ảnh thời sự trên trang thông tin điện tử của nhà trường, tạp chí, báo của ngành, địa phương; tuyên truyền cổ động trực quan (pa nô, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn, cờ, bảng điện tử, tranh cổ động…); các hoạt động trưng bày triển lãm, hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ…

Đảng ủy phối hợp với Ban giám hiệu kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các Trưởng Phòng, Khoa, Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong đơn vị.

Trang thông tin điện tử Trường nghiệp vụ mở chuyên mục đăng tải kế hoạch, bài viết … về các hoạt động “Hướng tới kỷ niện 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân” và “Chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biển toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong đơn vị, trong ngành và xã hội./.

Tin: Mai Văn Sinh
Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát
tại Thành phố Hồ Chí Minh