Giới thiệu về trường

22/05/2017

  • Lượt xem: 7848

1. Thông tin chung
Tên trường: Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh, gọi tắt là Trường Nghiệp vụ.
Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Tp. HCM.
Số điện thoại liên hệ: 08-38960122 Fax: 08-38973583
Website: http://www.tkshcm.edu.vn
Căn cứ Điều 42 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định về cơ cấu tổ chức của VKSND tối cao; Quyết định số 445/QĐ-VKSTC-V15 ngày 02/7/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thành lập Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh (Trường nghiệp vụ), Trường là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ máy làm việc của VKSND tối cao, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.
Chức năng, nhiệm vụ của Trường nghiệp vụ được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 445/QĐ -VKSTC -V15 như sau:
a) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.
b) Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức; tiêu chuẩn các chức danh; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật và quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức;
c) Tập huấn và bồi dưỡng chuyên đề thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp;
d) Hợp tác quốc tế về công tác đào tạo và bồi dưỡng Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên, công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân;
đ) Nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học pháp lý theo quy định của pháp luật phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng.
e) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao”.

2. Tổ chức, hoạt động của Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
2.1. Về tổ chức bộ máy
2.1.1. Về tổ chức bộ máy

Theo quy định của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-VKSTC-T3 ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Viện trưởng VKSND tối cao), tổ chức bộ máy của Trường gồm có:
- Ban giám hiệu;
- Hội đồng khoa học;
- Các phòng chức năng, gồm có 04 phòng:
+ Phòng Tổ chức Hành chính;
+ Phòng Đào tạo;
+ Phòng Quản lý khoa học và thông tin tư liệu;
+ Phòng Quản trị.
- Các khoa nghiệp vụ, gồm có 04 khoa:
+ Khoa Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự (gọi tắt là khoa Kiểm sát hình sự);
+ Khoa Kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật (gọi tắt là khoa Kiểm sát dân sự);
+ Khoa Tội phạm học và Điều tra tội phạm;
+ Khoa Quan hệ quốc tế.

2.1.2. Về cơ cấu cán bộ
Tính đến tháng 6 năm 2018, tổng số biên chế được VKSND tối cao giao là 68 người; tổng số biên chế thực hiện: 59 người. Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/CP: 09 người. Được phân bổ như sau:
- Ban giám hiệu, gồm 02 người (01 Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng).

- Bốn Khoa nghiệp vụ, có tổng số 32 biên chế, được cơ cấu như sau:
+ Khoa Kiểm sát hình sự: Tổng số 09 người, trong đó có 01 Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa và 07 giảng viên;
+ Khoa Kiểm sát dân sự: Tổng số 10 người, trong đó có 01 Phó Trưởng khoa và 09 giảng viên;
+ Khoa Tội phạm học và Điều tra tội phạm: Tổng số 06 người, trong đó có 01 Trưởng khoa, 01 giảng viên chính và 04 giảng viên.
+ Khoa Quan hệ quốc tế: Tổng số 07 người, trong đó có 01 Trưởng khoa và 06 giảng viên.
- Bốn Phòng chức năng, có tổng số 25 biên chế, được cơ cấu như sau:
+ Phòng Tổ chức Hành chính: Tổng số 04 người, trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 chuyên viên; 01 Kiểm tra viên và 01 nhân viên văn thư;
+ Phòng Đào tạo: Tổng số 05 người, trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 01 giảng viên và 02 chuyên viên;
+ Phòng Quản lý khoa học và thông tin tư liệu: Tổng số 07 người, trong đó có 01 Phó Trưởng phòng, 01 Kiểm tra viên,01 giảng viên và 04 chuyên viên.
+ Phòng Quản trị: Tổng số 09 người, trong đó có 02 Phó Trưởng phòng, 03 kế toán viên, 02 chuyên viên, 02 nhân viên.
Ngoài ra, còn có 09 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP và 12 hợp đồng lao động được phân bổ làm việc ở các Phòng, Khoa.

2.2. Về đội ngũ cán bộ, giảng viên
Hiện tại, tổng số công chức, viên chức, người lao động của Trường nghiệp vụ có 68 người (bao gồm: 59 biên chế, 09 nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP).
Nhà trường đã thành lập Hội đồng khoa học gồm có 15 người, trong đó: Tiến sĩ: 01 người, thạc sĩ: 12 người, Đại học: 02 người.
Ngoài ra, nhà trường còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng với tổng số là 132 người.

2.2.1. Về giảng viên cơ hữu:
- Số lượng: Có 35 người (tỉ lệ 59.3% biên chế), bao gồm:
+ Giảng viên chính: 02 người (tỉ lệ 3.4% biên chế) Giảng viên: 26 người (tỉ lệ 44% biên chế);
+ Kiểm sát viên trung cấp: 02 (tỉ lệ 3.4%); Kiểm sát viên sơ cấp: 01 người (tỉ lệ 1.6% biên chế); Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên: 04 người (tỉ lệ 6.8% biên chế).
- Về độ tuổi và giới tính
+ Độ tuổi: Dưới 30 tuổi có 10 người (tỉ lệ 16.9% biên chế); Từ 30 đến 50 có 20 người (tỉ lệ 33.9% biên chế); Từ 51 đến 60 có 4 người (tỉ lệ 6.8% biên chế). Trên 60 có 01 người (tỉ lệ 1.6% biên chế).
+ Giới tính: Nam có 15 người, (tỉ lệ 25.4% biên chế); Nữ có 20 người, (tỉ lệ 33.8% biên chế).
- Trình độ học vấn và chuyên môn
Tiến sĩ: 02 người (tỉ lệ 3.4% biên chế); Thạc sĩ: 18 người, (tỉ lệ 30.5% biên chế); Cử nhân: 15 người, (tỉ lệ 25.4% biên chế).
- Trình độ ngoại ngữ, tin học
+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A: 03 người, trình độ B: 13 người, trình độ B1: 8 người, trình độ B2: 02 người, trình độ C: 06 người; tiếng Anh IELTS 5.5: 04 người; tiếng Nga trình độ C: 01 người, trình độ cử nhân: 01 người; ngoại ngữ khác (Tiệp Khắc): 01 người, Low intermediate: 01 người B2.
+ Trình độ Tin học: Trình độ A: 16 người; trình độ B: 14 người; trình độ C: 02 người, cử nhân: 01 người.

2.2.2. Về giảng viên thỉnh giảng:
Số lượng: 132 người, có cơ cấu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như sau: Tiến sĩ: 17/132 người (tỉ lệ 12.9%); Thạc sĩ: 61/132 người (tỉ lệ 46.2%); Cử nhân: 54/132 người (tỉ lệ 40.9%). Trong đó, số giảng viên thỉnh giảng là cán bộ lãnh đạo đã và đang công tác tại các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ của Viện kiểm sát là 104/132 người(tỉ lệ 78.8%).

2.2.3. Về đội ngũ công chức, viên chức khác:
- Số lượng: Tổng số có 24 người (tỉ lệ 40.6% biên chế). Trong đó: Chuyên viên: 09 người (tỉ lệ 15.2% biên chế); Kiểm tra viên: 06 người (tỉ lệ 10.1% biên chế); Kế toán trưởng: 01 người, (tỉ lệ 1.6% biên chế); Kế toán viên: 04 người, (tỉ lệ 6.7% biên chế); Nhân viên: 04 người (tỉ lệ 6.7% biên chế).
- Về độ tuổi và giới tính:
+ Độ tuổi: Dưới 30 tuổi là 07 người (tỉ lệ 11.8% biên chế); từ 30 đến 50 là 08 người (tỉ lệ 13.5% biên chế); từ 51 đến 60 là 09 người (tỉ lệ 15.2% biên chế).
+ Giới tính: Nam: 06 người, (tỉ lệ 10.1% biên chế); nữ: 18 người (tỉ lệ 30.5% biên chế).
- Trình độ học vấn và chuyên môn: Thạc sỹ: 08 người (tỉ lệ 12.5%), Cử nhân: 12 người (tỉ lệ 21.5% biên chế); Trung học phổ thông: 04 người (tỉ lệ 7.1% biên chế).
- Trình độ ngoại ngữ, tin học
+ Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B: 14 người; tiếng Anh TOIEC (630): 01 người.
+ Trình độ Tin học: Trình độ A: 05 người; trình độ B: 09 người.

2.2.4. Về nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP
- Số lượng: 09 người (tỉ lệ 15.2% so với tổng biên chế), bố trí như sau:
+ Nhân viên phục vụ: 03 người (tỉ lệ 33.3% / tổng số hợp đồng);
+ Lái xe cơ quan: 02 người (tỉ lệ 22.2% /tổng số hợp đồng);
+ Nhân viên bảo vệ: 03 người (tỉ lệ 33.3%/ tổng số hợp đồng);
+ Nhân viên kỹ thuật: 01 người (tỉ lệ 11.1%/ tổng số hợp đồng).
- Về độ tuổi và giới tính
+ Độ tuổi: Dưới 30 tuổi có 01 người (tỉ lệ 10%/tổng số hợp đồng); Từ 30 đến 50 có 05 (tỉ lệ 50%/tổng số hợp đồng); trên 50 tuổi: 03 người (tỉ lệ 40%/ tổng số hợp đồng);
+ Giới tính: Nam có 07 người (tỉ lệ 77.7%/tổng số hợp đồng); nữ có 02 người (tỉ lệ 22.2%/ tổng số hợp đồng).

2.3. Về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
- Giai đoạn từ 1978 đến năm 2005: Đây là giai đoạn Phân hiệu Trường cán bộ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh (1978), Trường cán bộ kiểm sát (1980), Trường trung cấp kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh (1982), Trường cao đẳng kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh (2001) thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ trung cấp và cao đẳng bổ sung cán bộ cho Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh phía Nam. Trải qua 27 năm nhà trường đã đào tạo được 13 khóa trung cấp kiểm sát với 1.584 sinh viên, đào tạo cao đẳng cho các hệ đào tạo tập trung, chuyên tu, tại chức 24 khóa với 1.935 học viên, đào tạo cao đẳng kiểm sát hệ cử tuyển (KV0) 6 khóa với 141 sinh viên. Các sinh viên, học viên do nhà trường đào tạo được phân công về công tác tại các Viện kiểm sát địa phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều người trở thành Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện.
- Giai đoạn từ 2006 đến nay: Đây là giai đoạn Trường được Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao cho nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho đội ngũ cán bộ kiểm sát có bằng Cử nhân Luật đã được tuyển dụng vào ngành Kiểm sát nhưng chưa được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát theo hướng chuyên sâu với nhiều loại hình, đối tượng khác nhau.
Hàng năm, Trường căn cứ Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai tổ chức mở các lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, mở các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát và bồi dưỡng các chương trình nghiệp vụ chuyên sâu; thực hiện nhiều chương trình bồi dưỡng cho nhiều loại hình và đối tượng khác nhau (cán bộ quản lý, kiểm sát viên, kiểm tra viên, cán bộ mới vào ngành, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát hình sự, kiểm sát dân sự,…) nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh phía Nam.
Trải qua gần 10 năm (từ năm 2006 đến năm 2016) thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho các loại hình, đối tượng cán bộ, Kiểm sát viên, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát đã được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng tổng cộng 226 khóa với 24.663 lượt học cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh phía Nam. Trong đó đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho đội ngũ cán bộ có bằng Cử nhân Luật đã được tuyển dụng vào ngành Kiểm sát nhưng chưa đào tạo nghiệp vụ kiểm sát có 18 khóa với 4.434 người, bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí việc làm có 208 khóa với 20.229 người. Qua khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường trong những năm vừa qua cho thấy: Học viên sau khi đã qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đều đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành.

3. Về cơ sở vật chất của trường
3.1. Hệ thống giảng đường, phòng học và ký túc xá

Trường Nghiệp vụ với tổng diện tích là 35.135,6 m², cơ sở hạ tầng ban đầu bao gồm hệ thống nhà cấp 4 được xây dựng từ trước năm 1975. Trong thời gian từ năm 1992 đến năm 1997, VKSND tối cao cấp kinh phí đầu tư cho một số hạng mục mới như: Nhà ở của học viên (khu nhà A6); nhà làm việc (khu nhà A2); khu giảng đường với nguồn kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Từ đó đến nay, hàng năm Lãnh đạo VKSND tối cao, Cục Kế hoạch - Tài chính đều cấp kinh phí cho nhà trường, nhưng mới chỉ là kinh phí sửa chữa, chống xuống cấp nên hiện chưa cải tạo, sửa chữa lớn hoặc xây mới.
Hiện nay, nhà trường có 07 phòng học phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Trong đó, giảng đường 1 cũng đồng thời là Hội trường lớn của Trường có sức chứa khoảng 220 người (xây dựng trước năm 1975); giảng đường 2, giảng đường 3 đều có sức chứa khoảng 150 người/1giảng đường, còn lại 04 phòng học có sức chứa từ 50 - 70 người/phòng (xây dựng trước năm 1997).
Hệ thống giảng đường và các phòng học nhỏ của trường đều được trang bị đầy đủ: bàn ghế, hệ thống âm thanh, ánh sáng, quạt máy; trong đó có 06 giảng đường đã được trang bị máy chiếu dùng cho việc giảng dạy bằng phần mềm powerpoint, 02 giảng đường được trang bị máy lạnh.
Phòng thực hành nghiệp vụ điều tra, thực hành diễn án được xây dựng và qua nhiều lần sửa chữa, cải tạo phục vụ các giờ giảng thực nghiệm điều tra, thực hành diễn án..., tuy nhiên, trang thiết bị máy tính, máy in, công cụ hỗ trợ chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ hoạt động thực hành của học viên.
Nhà làm việc (A2) với diện tích 910m2 gồm 20 phòng làm việc và 01 phòng họp với sức chứa 70 người. Trong những năm gần đây, Trường được VKSND tối cao quan tâm, cấp kinh phí mua sắm mới một số trang thiết bị như máy tính để bàn, máy in, máy photo, bàn ghế... cho các phòng làm việc.
Khu vực Ký túc xá của trường hiện có 2 khu: Khu A có 03 dãy với 60 phòng ở, được trang bị giường, tủ, bàn ghế, ti vi, công trình phụ khép kín và kết nối cáp quang truyền hình, internet... cho khoảng 300 học viên sinh hoạt, học tập; Khu B có 04 nhà cấp 4 được xây dựng trước năm 1975, hiện đang tạm ngưng sử dụng để cải tạo, sửa chữa.

3.2. Hệ thống Thư viện
Thư viện Trường (hiện có 1.545 đầu sách với 7.392 quyển) gồm sách Khoa học pháp lý các loại, sách về văn bản pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật, bình luận về pháp luật; các bộ giáo trình về luật và các môn khoa học bổ trợ khác; sách và tài liệu về nghiệp vụ kiểm sát; tập bài giảng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; các chuyên đề khoa học, tài liệu tập huấn, sơ kết, tổng kết của ngành Kiểm sát .v.v… Hiện tại, Thư viện đã được nối mạng internet, lắp đặt wifi để phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin và học tập, nghiên cứu của học viên và cán bộ, giảng viên.

3.3. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin
- Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật:
Nhà trường có hệ thống mạng LAN kết nối các khoa, phòng làm việc với nhau, hỗ trợ kết nối thông tin, chia sẻ tài nguyên, giảm chi phí và thời gian đi lại trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý hiện tại chủ yếu chỉ phục vụ cho công tác soạn thảo văn bản và thiết lập các bảng tính đơn giản, thông thường.
- Về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT):
Việc sử dụng các phần mềm ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ chuyên môn giảng dạy trong Nhà trường hiện nay còn hạn chế (hầu như chỉ mới nằm ở các ứng dụng MS Office của Microsoft).
Hệ thống Trang thông tin điện tử (website) của Trường: Hiện đã được xây dựng (bắt đầu xây dựng từ năm 2010, được cấp phép hoạt động từ năm 2015) và đang từng bước củng cố, hoàn thiện. Tuy nhiên, website trường hiện mới chỉ là một website tin tức, chưa ứng dụng theo mô hình cổng điện tử. Nhà trường đang thực hiện các kế hoạch đề xuất nâng cấp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển Nhà trường, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng của Ngành trong giai đoạn hiện nay.

 

Tin tức mới nhất

Mang quà Tết đến với người nghèo và trẻ em mồ côi...

Mang quà Tết đến với người nghèo và trẻ em mồ côi...

Trong không khí của những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, vào ngày 06/01/2020, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại ...

08/01/2020

Khai giảng Lớp Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát Khóa 27/2019...

Khai giảng Lớp Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát Khóa 27/2019...

Sáng ngày 03/01/2020, Trường Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Lê...

06/01/2020

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ công tác nă...

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ công tác nă...

Ngày 03/01/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Hội nghị công chức, ...

06/01/2020

Những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác Đào tạo, bồi dưỡng năm 2020...

Những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác Đào tạo, bồi dưỡng năm 2020...

Chiều ngày 02/01/2020,Trường Đào tạo, bồi dường nghiệp vụ (ĐTBDNV) kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai nh...

07/01/2020

Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Tp. HCM.

Số điện thoại: 028-38960122

E-mail: banbientap@tkshcm.edu.vn