Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Sáng ngày 25/12/2020, Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) đã diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Nguyễn Công Sinh – Chủ tịch Công đoàn Trường.

Toàn cảnh buổi Hội nghị

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của Trường Nghiệp vụ. Đây là dịp để Nhà trường tổng kết, đánh giá hoạt động công tác năm 2020, đánh giá hoạt động của Hiệu trưởng và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời phát huy tính dân chủ, tạo điều kiện để công chức, viên chức và người lao động được biết, được tham gia ý kiến, góp phần xây dựng tập thể Trường Nghiệp vụ “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”.

TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động Nhà trường đã nghe các báo cáo: Báo cáo kiểm điểm thực hiện chức năng, nhiệm vụ; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua; Báo cáo kiểm điểm công tác của Hiệu trưởng; Báo cáo về công tác thanh tra nhân dân và Báo cáo công tác tài chính năm 2020.

Theo Báo cáo công tác năm 2020, từ 01/12/2019 đến hết ngày 30/11/2020, Trường Nghiệp vụ đã triển khai thực hiện được 04 Khóa Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho đối tượng là người đã tốt nghiệp Đại học luật chưa qua đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát với tổng số 489 học viên tham gia học tập; 20 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Nhà trường và tính đến thời điểm hiện nay, Nhà trường đã triển khai được 17 lớp với 1.120 học viên dự học.  Ngoài ra, Nhà trường đã phối hợp với 11 VKSND địa phương mở 14 lớp Bồi dưỡng chuyên sâu, tập huấn với 1.230 học viên tham dự và được công nhận hoàn thành chương trình. Về công tác nghiên cứu khoa học, Trường Nghiệp vụ tổ chức triển khai và thẩm định các chương trình khung, tài liệu bồi dưỡng, giáo trình có giá trị lý luận và thực tiễn cao… Về công tác cán bộ, trong năm 2020, Trường Nghiệp vụ đã tiến hành quy trình bổ nhiệm 04 Phó trưởng các phòng, khoa; bổ sung thêm 05 biên chế, trong đó gồm 02 giảng viên và 03 chuyên viên; 01 đồng chí luân chuyển từ VKSND tỉnh Đồng Nai về Trường Nghiệp vụ thực hiện công tác giảng dạy tại khoa Kiểm sát hình sự… Ngoài ra, dưới sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn Nhà trường, năm 2020, công chức, viên chức, người lao động đã từng bước được nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn…

Nhằm phát huy quyền dân chủ, toàn thể công chức, viên chức và người lao động đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn của Nhà trường, trong đó tập trung các vấn đề trọng tâm như việc nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức và người lao động Nhà trường và cùng nhất trí 100% thông qua nhiệm vụ chính trị chủ yếu trong năm 2021. Bên cạnh việc phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, Trường tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2021, cụ thể như sau:

Một là, Tiếp tục biên soạn, chỉnh sửa, hoàn thiện giáo trình Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát (chương trình 6 tháng) giai đoạn 2; Biên soạn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu; xây dựng hồ sơ thực hành phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

Hai là, Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để phối hợp triển khai biên soạn tài liệu và mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu theo yêu cầu của Viện kiểm sát địa phương.

Ba là, Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, trong đó tập trung tổ chức các hội thảo khoa học chuyên đề về hình sự và dân sự. Xây dựng đề tài, chuyên đề khoa học, cụ thể: Triển khai thực hiện Đề tài khoa học cấp cơ sở và các chuyên đề khoa học; chú trọng thực hiện các đề tài, chuyên đề theo nhóm bảo đảm chất lượng, hiệu quả, gắn lý luận với thực tiễn.

Bốn là, Kiện toàn lãnh đạo các phòng, khoa để ổn định tổ chức, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

Năm là, Nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên thông qua kiểm tra việc chuẩn bị bài giảng, tổ chức các hội thảo về kỹ năng giảng dạy, đi thực tế, trao đổi kinh nghiệm…

Sáu là, Nâng cao cơ sở vật chất của Nhà trường; tăng cường quản lý, sử dụng phương tiện, trang thiết bị, quản lý chi tiêu, đảm bảo tiết kiệm.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động Nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn về cơ sở vật chất và ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hiệu trưởng đề nghị tập thể Nhà trường không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng trong năm 2020 để tối ưu hóa sức mạnh bộ máy nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của ngành Kiểm sát nhân dân./.

Tin: Hoài Thương