Kỳ thi tuyển Kiểm tra viên chính khu vực phía Nam năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-VKSTC ngày 16/3/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020, ngày 17/11/2020, tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức kỳ thi Kiểm tra viên chính năm 2020 khu vực phía Nam.

Quang cảnh kỳ thi

Qua quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xét duyệt chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đối tượng, Hội đồng tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính khu vực phía Nam đã tuyển chọn được 54 ứng viên bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để tham dự kỳ thi lần này. Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển Kiểm tra viên chính sẽ thi 02 môn: Môn thi viết 180 phút và thi trắc nghiệm 60 phút. Hội đồng thi tuyển Kiểm tra viên chính thống nhất đề thi các môn theo dạng kiến thức tổng hợp nên người dự thi được sử dụng tài liệu.

Đ/c Nguyễn Cao Thủy – Trưởng phòng Vụ tổ chức cán bộ VKSND tối cao

Ts. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ – Thành viên Ban chỉ đạo

Nhằm bảo đảm kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai, trước khi bước vào các môn thi chính thức, các ứng viên đã được đồng chí Nguyễn Cao Thủy – Trưởng phòng Vụ tổ chức cán bộ VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ – Thành viên Ban chỉ đạo phổ biến rõ nội quy, quy chế thi; đồng thời nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thi tuyển Kiểm tra viên chính nhằm lựa chọn được người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Các đồng chí trong Hội đồng thi tuyển yêu cầu các ứng viên tham dự kỳ thi cần tập trung phát huy hết khả năng để làm bài tốt, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế thi; đề nghị các đồng chí Thành viên Hội đồng thi, các ban, các bộ phận giúp việc của Hội đồng thi theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Trường Nghiệp vụ và các cơ quan liên quan bảo đảm việc tổ chức triển khai các nội dung công việc của kỳ thi nghiêm túc, đúng quy định, nhằm nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ Kiểm tra viên chính của VKSND tối cao, của Viện kiểm sát quân sự Trung ương bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tin: Hoài Thương