Thông báo về việc tạm thời cho học viên Khóa 26, 27/2019, 
Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát nghỉ phòng dịch COVID-19

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐT, BD NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 65/TB-T3 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm thời cho học viên 

Khóa 26, 27/2019 – Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát nghỉ phòng dịch COVID-19

Thực hiện Thông báo số 140/TB-VKSTC ngày 02 tháng 3 năm 2020 và Thông báo số 167/TB-VKSTC ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo số 60/TB-T3 ngày 10/3/2020 của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19;

Để đảm bảo sức khỏe cho học viên trong khi dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, Trường Nghiệp vụ thông báo như sau:

Tạm thời cho học viên Khóa 26, 27/2019 – Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát nghỉ học kể từ ngày 16/3/2020 đến khi có thông báo của Nhà trường tập trung học viên trở lại học tập.

Trong thời gian nghỉ, Nhà trường yêu cầu học viên chấp hành nghiêm chỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương; không đưa tin đồn thất thiệt về dịch bệnh; hạn chế tập trung hoặc đến nơi đông người, đề cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội, có biện pháp tự phòng ngừa bảo vệ bản thân và gia đình; thực hiện nghiêm các hướng dẫn của cơ quan y tế.

Giao cho phòng Đào tạo điều chỉnh lịch học tập và giảng dạy sau thời gian nghỉ học cho phù hợp. Ban Cán sự các lớp chịu trách nhiệm thông báo đến toàn thể học viên của lớp biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

     – Đ/c Trần Công Phàn – Phó Viện trưởng

       VKSND tối cao (thay báo cáo);

    – Phòng Quản lý Đào tạo – Vụ 15 (để theo dõi);

– Ban Giám hiệu Trường Nghiệp vụ (để biết);           

VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc

   Trung ương (để thông báo);

– Viện kiểm sát quân sự (để thông báo);

– Học viên các khóa ĐT, BD (để thực hiện);

– Lưu: VT, Phòng ĐT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Sinh