TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 555-KH/ĐU ngày 11/11/2019 và Công văn số 624-CV/ĐU ngày 13/01/2020 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 12/2/2020, Đảng ủy Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) ban hành Kế hoạch số 03-KH/ĐU lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức đại hội đảng tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Đảng ủy đã bám sát thực tiễn đơn vị, xây dựng và triển khai kế hoạch đến từng chi bộ trực thuộc và được các chi bộ triển khai đảm bảo đúng quy trình, đúng nguyên tắc, điều lệ Đảng. Đảng bộ cũng đã triển khai nghiêm túc trong các khâu lập dự thảo báo cáo chính trị, công tác chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị tham gia góp ý các văn kiện của Đảng ủy… Đến nay, các chi bộ đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng dự thảo các văn kiện và chuẩn bị nhân sự cho đại hội chi bộ. Đảng ủy đã phân công mỗi đồng chí trong Ban chấp hành phụ trách các chi bộ trực thuộc để hỗ trợ, chỉ đạo trực tiếp các công việc từ hoàn thiện văn kiện, nhân sự và các bước chuẩn bị theo kế hoạch và đúng theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu.

Để bảo đảm việc tiến hành đại hội đúng quy trình, trình tự, Đảng ủy đã tiến hành quyết định thành lập tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự để chuẩn bị cho công tác đại hội. Các tiểu ban đã phối hợp chặt chẽ với các cá nhân, tập thể có liên quan xây dựng kế hoạch phù hợp với thời gian, điều kiện công tác của cơ quan, đơn vị. Các chi bộ trực thuộc đã lãnh đạo phòng, khoa và đoàn thể Trường Nghiệp vụ tổ chức các phong trào: “Thi đua dạy tốt, học tốt”, phong trào “Thể thao văn nghệ” thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp do Đảng ủy Nhà trường phát động.

Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đảng ủy Trường Nghiệp vụ tập trung lãnh đạo, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức Đại hội của cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch, thời gian đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Nghiệp vụ bắt đầu từ ngày 10/3/2020 và hoàn thành trước ngày 26/3/2020. Thời gian đại hội Đảng bộ Trường Nghiệp vụ bắt đầu từ tháng 5/2020 và hoàn thành trước ngày 15/6/2020.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin rằng Đại hội Đảng bộ cơ sở Trường Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ đạt chất lượng theo quy định và thành công tốt đẹp./.

Tin: Hoài Thương