Đoàn cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội và  đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Nhằm hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, từ ngày 04/04/2021 đến hết ngày 20/05/2021, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Trường Nghiệp vụ tổ chức tuyên truyền luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại các trường học và khu phố trên địa bàn.

Mục đích của chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết về pháp luật, đặc biệt là luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho người dân và các em học sinh, sinh viên nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện này; nâng cao nhận thức cho Nhân dân nói chung và học sinh, sinh viên về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý rộng lớn trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Nội dung tuyên truyền bao gồm các chuyên đề sau: Tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; giới thiệu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Hội đồng bầu cử quốc gia, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương; tuyên truyền về quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử; tuyên truyền về nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử và tuổi ứng cử, tiêu chuẩn của người ứng cử, ngày bầu cử; giới thiệu một số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Thủ Đức.

Tại các tuyên truyền, Ths. Nguyễn Hà Trang – Bí thư Đoàn trường, giảng viên khoa Quan hệ quốc tế sẽ trao đổi các nội dung và giải đáp các thắc mắc nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên và người dân nghiên cứu, tìm hiểu về pháp luật của Nhà nước. Đồng thời cung cấp những tình huống thiết thực, gắn liền với đời sống và công việc đến đoàn viên, thanh niên, hội viên và bà con./.

Tin: Hoài Thương