TẬP HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC
GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã và đang thực hiện đường lối đổi mới và đã thu được những thành tựu quan trọng, kinh tế đất nước luôn tăng trưởng ở mức cao và ổn định, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, quyền con người ngày được đề cao, chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, quan hệ với nước ngoài được mở rộng, an sinh xã hội được thực hiện ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, dưới tác động của mặt trái kinh tế thị trường, và hội nhập quốc tế và xu hướng toàn cầu hóa đã nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong đời sống xã hội, trong đó quyền con người là một trong những vấn đề đang được toàn xã hội quan tâm. Thông qua thực hiện quyền tự do dân chủ nhân dân đã mạnh dạng tố giác tội phạm tới các cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên vẫn còn tình trạng người dân e dè, sợ trả thù mà không giám tố giác thậm chí có cá nhân đã lợi dụng quyền tự do dân chủ của công dân mà tố giác sai sự thật hay thông qua đó để chống phá Đảng và Nhà nước.

Với vai trò của pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội nên thời gian qua Nhà nước đã tập trung xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, việc ban hành các văn bản pháp luật về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Để bảo đảm cho việc thực hiện pháp luật về tố giác tội phạm có hiệu quả trong những năm qua các cơ quan tư pháp đã phối hợp ban hành các loại văn bản hướng dẫn việc tiếp nhận, giải quyết về việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố nhằm góp phần “Giảm thiểu tình hình tội phạm” và phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả.

Chính vì lẽ trên, tác giả thấy rằng việc tập hợp các văn bản pháp luật liên quan đến việc tố giác tội phạm, tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố là cần thiết. Sau đây là một số văn bản pháp luật liên quan đến việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố mà tác giả tham khảo được.

Các văn bản pháp luật liên quan đến việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

1. Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 07/9/2005 về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS năm 2003.

2. Quyết định số 07/2008/QĐ-VKSTC ngày 02 tháng 01 năm 2008 về việc ban hành Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự

3. Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT- BCA-BQP- BTC- BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 hướng dẫn thi hành BLTTHS về tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

4. Luật Tổ chức Viện kiểm sát năm 2014

5. Quy chế 442 ban hành ngày 17/10/2004 của VKSNDTC về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

6. Bộ luật hình sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

7. Quyết định số 238/QĐ-VKSTC ngày 28/6/2017 ban hành kèm theo Quy định tạm thời về quản lý, theo dõi việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và các vụ án hình sự tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao

8. Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

9. Quyết định số 15/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2018 quyết định ban hành mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố

10. Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
(ban hành kèm theo quyết định số 169/QĐ-VKSTC ngày 02 tháng 5 năm 2018 của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Để việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt hiệu quả cần sự chung tay và góp sức của toàn Đảng, toàn dân. Trên đây là một số văn bản liên quan đến việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Rất mong nhận được sự  đóng góp ý kiến của các độc giả để hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố ngày càng hoàn thiện hơn./.

Trần Xuân Thiên An
Giảng viên Khoa kiểm sát hình sự,

Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh