THÔNG TƯ 17/2020/TT-BCA
VỀ NỘI QUY CƠ SỞ GIAM GIỮ PHẠM NHÂN DO BỘ CÔNG AN BAN HÀNH

BỘ CÔNG AN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 17/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH NỘI QUY CƠ SỞ GIAM GIỮ PHẠM NHÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật thi hành án hình sự ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thông tư quy định Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân.

Điều 1. Ban hành thông tư

Ban hành kèm theo Thông tư này “Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân”.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này được áp dụng đối với:

  1. Trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ (sau đây viết gọn là cơ sở giam giữ phạm nhân) trong Công an nhân dân.
  2. Phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ phạm nhân trong Công an nhân dân.
  3. Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân.
  4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 4 năm 2020 và thay thế Thông tư số 36/2011/TT-BCA ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Nội quy trại giam.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

  1. Các đồng chí Cục trưởng, Tư lệnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự các cấp, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam trong Công an nhân dân chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
  2. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
  3. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng) để có hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:
– Các đồng chí Thứ trưởng;
– Như điều 4;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
– Lưu: VT, V03, C10(P12).

BỘ TRƯỞNG

Đã ký

Đại tướng Tô Lâm

 

Tải văn bản: 17_2020_TT-BCA_437033