BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT TẠI TP.HCM