VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 06/CT-VKSTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỀ THU HỒI TÀI SẢN BỊ THẤT THOÁT CHIẾM ĐOẠT TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận; chất lượng, hiệu quả công tác từng bước được tăng cường. Việc kiểm sát THADS nhằm thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã được quan tâm, nhưng kết quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao yêu cầu toàn Ngành tập trung tổ chức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm sau đây:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về THADS, định giá, thẩm định giá, đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan khác. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 13/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THADS.

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 29-KH/BCSĐ ngày 12/11/2019 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao và Kế hoạch số 198/KH-VKSTC ngày 05/12/2019 của VKSND tối cao về việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra Trung ương về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

VKSND các cấp cần triển khai rà soát những vụ việc THADS liên quan đến thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để lập kế hoạch, tập trung kiểm sát việc tổ chức thi hành án; nhất là đối với những vụ việc còn tồn đọng, kéo dài, có dấu hiệu sai phạm về trình tự, thủ tục thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân để xảy ra tồn đọng, sai phạm trong quá trình tổ chức thi hành án.

Chủ động kiểm sát chặt chẽ việc chuyển giao các tài liệu liên quan đến việc xác minh điều kiện thi hành án, việc tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản nhằm bảo đảm thi hành án trong các vụ án hình sự; việc giao nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản được kê biên, thu giữ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử chuyển cho Cơ quan THADS trước khi có quyết định thi hành án; việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản bảo đảm để thi hành án, hoạt động thừa phát lại theo quy định của pháp luật.

Kiên quyết thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm pháp luật đã phát hiện trong quá trình kiểm sát THADS; kịp thời có văn bản cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao để xem xét xử lý đối với những vụ việc THADS có dấu hiệu tội phạm.

3. VKSND các cấp theo dõi, tổng hợp và định kỳ thống kê, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả thực hiện công tác kiểm sát THADS về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo phân cấp quản lý.

4. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo THADS, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan THADS và các cơ quan khác có liên quan (Cảnh sát hỗ trợ tư pháp, cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, …) để rà soát, giải quyết các việc THADS phức tạp, kéo dài, khó thi hành, có quan điểm khác nhau giữa các ngành, có khiếu nại, tố cáo kéo dài, nâng cao hiệu quả việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

5. Tiếp tục xây dựng bộ máy phù hợp, hoạt động có hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật THADS trong tình hình mới.

6. VKSND cấp dưới kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm sát THADS về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để VKSND cấp trên hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện. VKSND cấp trên phải nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm trong hoạt động kiểm sát này; kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế, nguyên nhân để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khắc phục hậu quả.

7. Giao Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao giải quyết các vụ việc nêu trong Kế hoạch số 29-KH/BCSĐ ngày 12/11/2019 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao và Kế hoạch số 198/KH-VKSTC ngày 05/12/2019 của VKSND tối cao về việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra Trung ương về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Kịp thời phát hiện, tổng hợp vi phạm về THADS liên quan đến thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các biện pháp phòng ngừa và khắc phục thiếu sót, vi phạm pháp luật.

Tổng kết thực tiễn, xây dựng tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm sát THADS về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Chủ trì, tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao ban hành văn bản hướng dẫn các Kiểm sát viên về quy trình, kỹ năng kiểm sát THADS về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

8. Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự đẩy mạnh hoạt động tương trợ tư pháp về thu hồi tài sản do phạm tội mà có để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

9. Cơ quan điều tra VKSND tối cao kịp thời xác minh, điều tra để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến lĩnh vực THADS.

10. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học chủ trì, cùng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự và các đơn vị khác có liên quan thuộc VKSND tối cao phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và cơ quan có liên quan khác nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về THADS, tố tụng dân sự, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản,… bảo đảm thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo để nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

11. Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm sát THADS cho Kiểm sát viên, công chức thực hiện công tác này trong toàn Ngành.

12. Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả, định kỳ báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Giao Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Văn phòng và Thanh tra VKSND tối cao giúp Viện trưởng VKSND tối cao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 Nơi nhận:
– BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng (để b/cáo);
– Lãnh đạo VKSND tối cao (để c/đạo);
– Bộ Tư pháp (để p/hợp);
– Tòa án nhân dân tối cao (để p/hợp);
– Các đơn vị thuộc VKSND t
i cao (để t/hiện);

– VKSND các cấp (để t/hiện);
– VKSQS các cấp (để t/hiện);
– Lưu: VT, V
11.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

Lê Minh Trí