Đảng bộ Trường nghiệp vụ Dự Hội nghị trực tuyến “Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương  nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sáng ngày 30/6/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã Tổ chức Hội nghị trực tuyến “Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương  nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị gồm 21 điểm cầu trên toàn quốc. Tại Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao có 6 điểm cầu là các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong đó bao gồm điểm cầu tại Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Đảng bộ Trường Nghiệp vụ).

Đại biểu Đảng bộ Trường Nghiệp vụ Kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh dự Hội nghị trực tuyến

Thành phần tham dự Hội nghị của Đảng bộ Trường Nghiệp vụ gồm: Các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư và chi ủy viên các chi bộ trực thuộc; các đồng chí là Trưởng, Phó các Khoa, Phòng Nhà trường.

Tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, chủ trì Hội nghị, Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối. Cùng dự và phát biểu tại Hội nghị có các đồng chí Lại Xuân Lâm, Đỗ Việt Hà và Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Hình ảnh về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, (nhiệm kỳ 2020-2025)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ lịch sử thành lập và trải qua hơn 70 năm phát triển, lớn mạnh của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; sơ lược về thành công của các kỳ Đại hội và những cống hiến đóng góp của Đảng ủy Khối cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam các thời kỳ. Đặc biệt, Đồng chí nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội XIII của Đảng ủy Khối  được thể hiện trong Nghị Quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ủy Khối trong vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các cơ quan Trung ương.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng chỉ rõ những kết quả mà Đảng bộ Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua gồm: Các tổ chức đảng và đảng viên luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, Mặt Trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối luôn trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Khối đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, sớm cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội của Đảng III của Đảng bộ Khối thành 7 nghị quyết chuyên đề và nhiều Nghị quyết, chỉ thị để thực hiện kịp thời, hiệu quả. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy, với Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương chặt chẽ, hiệu quả… Bên cạnh đó, Đồng chí cũng nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân mà Đại hội cần nghiêm túc kiểm điểm để khắc phục, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới là: Mô hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối có nhiều đặc thù và còn bất cập; sự thiếu đồng bộ và còn chồng chéo trong một số quy định; hướng dẫn của Đảng về một số chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các loại hình tổ chức đảng. Những tồn tại, hạn chế nêu trên do những nguyên nhân khách quan nhưng phần nhiều do nguyên nhân chủ quan là:

Một là, một số cấp ủy, bí thư cấp ủy chưa quan tâm đến việc đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng. Một bộ phận lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng Đảng và sinh hoạt đảng.

Hai là, việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan ở một số nơi hiệu quả chưa cao, còn hình thức;

Ba là, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng ở một số Đảng bộ còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ  làm công tác Đảng chưa đồng bộ.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối cũng nêu rõ 8 nhóm giải pháp và rút ra một số bài học kinh nghiệm cụ thể:

(1) Kiên định và tận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quán triệt và thực hiện đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng; Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng.

(2) Chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

(3) Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chú trọng lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo; giải quyết dứt điểm, tháo gỡ những khó khăn, bất cập và vướng mắc trong thực tiễn.

(4) Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng.

(5) Chủ động phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Phần thứ hai, Hội nghị nghe PGS.TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc Gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam”. Bài viết tập trung vào trả lời các câu hỏi như: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội  ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra những vấn đề gì?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội thứ XIII của Đảng

Phát biểu Bế mạc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đánh giá cao tinh thần học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc của các Đảng bộ trực thuộc và toàn thể các đồng chí đảng viên dự hội nghị tại các điểm cầu. Tuyệt đại đa số các đồng chí đảng viên dự Hội nghị đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống Covid-19 theo quy định để đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra Hội nghị. Đồng chí cũng hy vọng, qua kết quả Hội nghị, đặc biệt là những nội dung quán triệt trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, một số những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được đúc rút, các Đảng bộ trực thuộc sẽ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt rộng rãi, sâu sắc đến toàn thể, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng ủy Khối và của từng cơ quan, đơn vị. Từ đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo./.

    Tin và Ảnh: Lê Hảo