Đảng bộ Trường nghiệp vụ thực hiện sinh hoạt chuyên đề quý 4 năm 2020 với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 29/9/2020, Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý 4 năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự buổi sinh hoạt có TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể các đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Nghiệp vụ.

Báo cáo viên đang trình bày tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Việc triển khai chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từ đó phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để quán triệt, học tập chuyên đề năm 2020, Đảng ủy đã mời đồng chí Hà Trung Thành – Trưởng phòng Tổ chức hành chính Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo viên trực tiếp giới thiệu, trình bày nội dung chuyên đề, gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động và thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 đã được đồng chí Hà Trung Thành – Trưởng phòng Tổ chức hành chính Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo viên truyền tải súc tích, ngắn gọn với nhiều thông điệp, minh họa cụ thể truyền cảm hứng để đội ngũ thanh niên có lối sống đẹp, giản dị, tích cực.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, thay mặt Đảng bộ, đồng chí Mai Văn Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Báo cáo viên. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Trường Nghiệp vụ đề nghị trong thời gian tới, các chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện quán triệt, học tập và chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm đưa nội dung của chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ và công tác lãnh đạo của chi bộ; từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Yêu cầu mỗi đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục tự học tập, nghiên cứu nội dung của chuyên đề qua tài liệu đã được Đảng ủy sao gửi; qua đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Qua việc nghiên cứu, học tập chuyên đề yêu cầu từng đảng viên viết bài thu hoạch, có liên hệ thực tiễn và  nhiệm vụ công tác được phân công; sau khi viết xong bài thu hoạch, đảng viên nộp bài thu hoạch cho chi bộ làm cơ sở nhận xét, phân loại cuối năm./.

Đảng viên toàn đảng bộ nhà trường tham dự Hội nghị sinh hoạt chuyên đề

Tin: Hoài Thương