Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị Khóa XII và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, đã hiến dâng trọn đời vì nước, vì dân.

Bác Hồ với đồng bào các dân tộc (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)_Tác giả: Đặng Nam

Trong không khí phấn khởi chào mừng 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 80 năm ngày Bác chính thức trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam và chào mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.  Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã kết nối trực tuyến với Hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Tại trụ sở số 9 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội,  Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã kết nối trực tuyến 6 điểm cầu, trong đó có Điểm cầu trực tuyến tại Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Đảng bộ Trường Nghiệp vụ). Để đáp ứng yêu cầu của đại biểu tham dự Hội nghị đảm bảo chấp hành nghiêm túc quy định về phòng chống dịch Covid-19, Đảng bộ Trường Nghiệp vụ đã triệu tập các đồng chí là: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các thành viên Ban giám hiệu; Bí thư, phó bí thư và chi ủy viên các chi bộ trực thuộc; trưởng, phó các khoa, phòng và toàn thể đảng viên là giảng viên Nhà trường tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị

Về thời gian: Hội nghị diễn ra trong 01 ngày (ngày 12/6/2021, thứ 7), Buổi sáng từ 07h45 phút đến 11h30 phút, Hội nghị tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XIII”. Buổi chiều: Từ 13h50 đến 17h00, Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đảng viên toàn Đảng bộ Trường Nghiệp vụ tham gia Hội nghị trực tuyến

Về nội dung: Trong buổi sáng ngày 12/6/2021, Hội nghị nghe Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nêu rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế trong tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị gồm:

Một là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa thể hiện được nhận thức, vai trò sự quan tâm sát sao của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, dẫn đến tình trạng tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị còn chậm.

Hai là, Việc xây dựng, cam kết tu dưỡng, rèn luyện làm theo Bác, nhất là việc thực hiện quy định nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa trở thành nề nếp, hiệu quả chưa cao, còn hình thức. Tình trạng nói chưa đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, dẫn tới vi phạm các quy định của Đảng đến mức phải xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Ba là, Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xác định khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương có nơi còn lúng túng.

Bốn là, việc đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ. Tự phê bình và phê bình ở không ít nơi còn hình thức, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi, một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tự giách nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao.

Năm là, công tác báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 ở một số nơi còn chậm, chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng được yêu cầu.v.v..

Báo cáo cũng chỉ rõ nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian qua đó là:

(1) Một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa nhận thức đầy đủ và toàn diện về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vẫn còn có tình trạng xem đây là cuộc vận động, phong trào thi đua, đợt sinh hoạt chính trị.

(2) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự chủ động, sâu sát, quyết liệt, chưa coi trọng kiểm tra, xử lý vi phạm. Một số nơi, người đứng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm, thiếu gương mẫu.

(3) Một số văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về việc triển khai thực hiện việc họa tập vè làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chậm được ban hành, nội dung hướng dẫn có điểm chưa rõ, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.

(4) Hình thức tuyên truyền có lúc, có nơi chưa phong phú, đa dạng, hấp dẫn, chưa chú ý nhiều đến tính đặc thù của đối tượng tuyên truyền.

(5) Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội trong thực hiện Chỉ thị 05 chưa được phát huy mạnh mẽ…

(6) Tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phàn động, cơ hội chính trị.

Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm đó là:

Một là, nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta đẩy mạnh thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Hai là, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp là nhân tố đặc biệt quan trọng để Chỉ thị 05-CT/TW đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị “nói đi đôi với làm”, nêu gương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trách nhiệm.

Ba là, chọn đúng khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, mang lại kết quả rõ nét.

Bốn là, coi công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu gắn với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Năm là, kết hợp chặt chẽ “xây” và “chống”; lấy “xây” để “chống”, vừa đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền, vận động, vừa hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm để răn đe, phòng ngừa có hiệu quả sự suy thoái, tiêu cực.

Sau khi nghe Báo cáo sơ kết, Hội nghị xem phóng sự kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng thời, đại biểu Hội nghị nghe các tham luận của các Bộ, Ban, Ngành như: Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Đại diện Hội Nông dân; đại diện giai cấp công nhân và đại diện gương sinh viên điển hình, tiên tiến.v.v..báo cáo kinh nghiệm, cách làm hay trong thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định khen thưởng, biểu dương 135 tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trên toàn quốc về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị

Đến dự và Chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng, sâu sắc chào mừng và nhấn mạnh các quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội. Tổng Bí thư cũng đưa ra những yêu cầu trong thực hiện Chỉ thị như: cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về: “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh Làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” chứ không nói suông, không chỉ học thuộc lòng. Đừng nói một đằng, làm một nẻo, nói trống rỗng, không thấm vào tim, vào gan, vào ruột mình, không biến thành hành động thì không phải là học Bác.

Buổi chiều, Hội nghị nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên TW Đảng,  Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương trình bày chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Phát huy được tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đưa đất nước phát triển vững mạnh, phồn vinh. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường  và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể nhân dân. Nội dung chuyên đề gồm hai phần sau đây:

Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”.

Sau một ngày tích cực, học tập, quán triệt, nghiên cứu và chấp hành nghiêm túc các quy định 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Đảng viên toàn Đảng bộ Trường Nghiệp vụ đã hoàn thành tốt các nội dung Hội nghị, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc nội dung và kết luận Hội nghị để tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt triển khai đến toàn Đảng bộ Nhà trường, đội ngũ công chức, viên chức và Học viên trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tin: Lê Hảo