Khối thi đua số 4 VKSND tối cao ký kết giao ước thi đua năm 2023

Ngày 01/3/2023, Khối thi đua số 4 VKSND tối cao tổ chức Hội nghị phát động và ký kết Giao ước thi đua năm 2023

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua số 4 VKSND tối cao gồm: Tạp chí Kiểm sát; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh; Báo Bảo vệ pháp luật.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Tạp chí Kiểm sát – Khối trưởng Khối thi đua số 4 đã trình bày về Kế hoạch hoạt động thi đua khen thưởng của Khối 4 năm 2023 và dự thảo Giao ước thi đua. Theo đó, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 14/KH-VKSTC ngày 10/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023. Tiếp tục xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ pháp lý cao, chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm sát. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng và chất lượng nguồn nhân lực mà trọng tâm đội ngũ giảng viên, thu hút giảng viên thỉnh giảng ở trong và ngoài Ngành, nhất là những Kiểm sát viên có kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về phương pháp, nội dung và các hình thập đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống giáo trình chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm phù hợp với những quy định mới của pháp luật và sát với thực tiễn công tác của ngành Kiểm sát; tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ kiểm sát chuyên sâu cho cán bộ, Kiểm sát viên của Ngành.

Tạp chí Kiểm sát và Bảo Bảo vệ pháp luật tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định tại Điều 39 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân; Quyết định số 596/QĐ- VKSTC ngày 20/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gần với nhiệm vụ, chức năng của Ngành trong ngành Kiểm sát nhân dân, trong số cơ quan tư pháp và các tầng lớp nhân dân theo kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân; góp phần giúp người dân và xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát và xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Các đơn vị thuộc Khối thi đua số 4 VKSND tối cao ký kết Giao ước thi đua năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lại Viết Quang, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự VKSND tối cao – theo dõi, phụ trách thi đua Khối 4 nhấn mạnh, việc xây dựng kế hoạch và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối sẽ sẽ tạo động lực, tinh thần phần đấu để các đơn vị nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đồng chí đề nghị các đơn vị thuộc Khối thi đua số 4 thời gian tới tích cực hưởng ứng vả phát động các phong trào thi đua do VKSND tối cao phát động gắn với việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị trong khối theo chủ đề “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023″. Tổ chức khen thưởng đến với những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong năm 2023 để kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể và cá nhân, tạo động lực phần đầu chung cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị. Bên cạnh đó, cần thống nhất và cam kết thực hiện tốt nội dung kế hoạch thi đua của khối; tích cực tham gia các hoạt động của khối, đoàn kết xây dựng khối vững mạnh, phấn đấu là khối đi đầu trong công tác năm 2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuyên, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, Khối trưởng Khối thi đua số 4 năm 2023 nêu rõ, để phong trào thi đua yêu nước năm 2023 đạt hiệu quả thiết thực, là động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành giao, đề nghị các đơn vị trong Khối nỗ lực hết mình, bám sát tình hình thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, có các giải pháp tổng thể, đồng bộ, linh hoạt, kịp thời trong phòng, chống dịch để đạt hiệu quả cao nhất. Mặt khác, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề cao vai trò, trách nhiệm, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, phát hiện, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch; tích cực thực hiện công tác thi đua bằng các chương trình, hành động cụ thể, đoàn kết, năng động, sáng tạo với tinh thần tâm huyết, quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn: kiemsat.vn