MỜI GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường nghiệp vụ) tiến hành rà soát toàn bộ nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, qua đó xác định có nhu cầu mời những giảng viên có kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy các chuyên đề của chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát.

Vì vậy, Trường nghiệp vụ đề nghị Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao cử giảng viên hiện đang là công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, Vụ trưởng và tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia giảng dạy các chuyên đề trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, cụ thể như sau:

– Chương trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát: 11 chuyên đề;

– Chương trình đào tạo nghiệp vụ điều tra dành cho Điều tra viên: 21 chuyên đề;

– Chương trình đào tạo tiền công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân: 05 chuyên đề;

– Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát: 80 chuyên đề.