Trường ĐTBDNV Kiểm sát tại TP HCM ký kết Quy định phối hợp

Sáng 17/3, Trường ĐTBDNV Kiểm sát tại TP HCM (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Lễ ký kết Quy định về quan hệ phối hợp giữa nhà trường với 2 đơn vị: Tòa án quân sự (TAQS) Quân khu 7 và VKSND tỉnh Trà Vinh.

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Quốc Hân – Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ, Đại tá Trần Giang Nam – Chánh TAQS Quân khu 7, đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh cùng đại diện lãnh đạo, Trưởng các phòng ban của 3 đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hân – Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ, Đại tá Trần Giang Nam – Chánh TAQS Quân khu 7 ký kết Quy định quan hệ, phối hợp.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hân – Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ, đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh ký kết Quy định quan hệ, phối hợp.

Quy định ký kết gồm 3 Chương, 10 Điều. Nội dung phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; Phối hợp trong nghiên cứu khoa học, trao đổi tài liệu và các ấn phẩm khoa học; Phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác… Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Hai đơn vị trao bản ký kết về Quy định về quan hệ, phối hợp công tác.

Quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa Trường Nghiệp vụ với TAQS Quân khu 7 và VKSND tỉnh Trà Vinh được quán triệt và tổ chức thực hiện thống nhất giữa 3 đơn vị. Công chức, viên chức của 3 đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao thực hiện nghiêm chỉnh quy định này.

Hai đơn vị trao bản ký kết về Quy định về quan hệ, phối hợp công tác.

Việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa 3 đơn vị được thực hiện thông qua đầu mối là Văn phòng TAQS Quân khu 7, Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Trà Vinh và Phòng Tổ chức Hành chính của Trường Nghiệp vụ

Tin: Phi Sơn – Lan Anh