TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XIV NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Căn cứ Kế hoạch số 555 – KH/ĐU ngày 11/11/2019 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Công văn số 624 – CV/ĐU ngày 13/01/2020 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Đại hội  Đảng các cấp trong Đảng bộ VKSND tối cao tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 11/6/2020, Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh ( gọi tắt là Đảng bộ Trường Nghiệp vụ) tiến hành Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Vũ Thắng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Vũ Văn Tư – Chánh văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao.

Đại diện thường trực Đảng ủy Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Vũ Minh Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy; các đồng các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ.

Đại biểu tham dự Đại hội

Trong 01 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025, lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Trên cơ sở đánh giá thẳng thắn, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Nghiệp vụ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015, Đại hội thể hiện quyết tâm: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh cải cách tư pháp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, quyết tâm giữ vững và phát huy danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Trường Nghiệp vụ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo đối với các mặt công tác chuyên môn. Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành đề ra nghị quyết sát, đúng lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu công tác.

Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là:

1. Đảng ủy Trường Nghiệp vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc; các đoàn thể và toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường theo tinh thần cải cách tư pháp và quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014; xây dựng Đảng bộ, xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh. Hàng năm, Đảng bộ Trường nghiệp vụ được công nhận trong sạch, vững mạnh, có 95% đảng viên toàn Đảng bộ trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% các chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tặng cờ thi đua xuất sắc trong nhiệm kỳ.

2. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH TW Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó: Tập trung khắc phục có kết quả những tồn tại, thiếu sót sau thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo kế hoạch đã đề ra; tăng cường và chú trọng các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc, xây dựng đội ngũ đảng viên, chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh.

Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên trong sinh hoạt Đảng nhằm xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ Đảng. Thực hiện tốt qui chế làm việc của Đảng uỷ và Uỷ Ban kiểm tra Đảng ủy, qui chế dân chủ trong Đảng, phát huy tính chủ động sáng tạo của cá nhân, đề cao vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra theo Điều lệ Đảng và Chỉ thị 29/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác kiểm tra Đảng trong tình hình mới”. Phát huy vai trò của Bí thư chi bộ trực thuộc trong việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, theo chương trình kế hoạch đã đề ra, chú trọng kiểm tra việc chấp hành chế độ sinh hoạt và chất lượng trong sinh hoạt chi bộ, kiểm tra việc thực hiện qui định của Bộ Chính trị về 19 điều đảng viên không được làm và kiểm tra việc đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. Kịp thời kiểm tra xác minh đơn thư tố cáo đảng viên và kiến nghị xử lý nghiêm minh những đảng viên có vi phạm (nếu có); tăng cường công tác quản lý và kiểm tra đảng viên tại đơn vị và nơi cư trú; kiểm tra việc chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hành tiết kiệm.

3. Thường xuyên phân công đảng viên theo dõi, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên mới; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được ít nhất từ 06 đến 08 quần chúng/năm vào Đảng Cộng sản Việt Nam (tương đương tỉ lệ 8,33 %/tổng số đảng viên của Đảng bộ).

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XIV gồm 6 đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý để thực hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ đối với các lĩnh vực quan trọng, các mặt công tác của cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động trong đảng bộ Trường nghiệp vụ tăng cường phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, phấn đấu xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh thực sự là cơ quan bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đại hội Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra trong không khí long trọng, trang nghiêm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và đúng Kế hoạch đã đề ra. Kết quả Đại hội thành công tốt đẹp./.

Đồng chí Phạm Vũ Thắng chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 -2025

Tin: Hoài Thương