Sinh hoạt chuyên đề Quý 4/2020
 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”

Chiều ngày 14/12/2020, Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý 4 năm 2020: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự buổi sinh hoạt có TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể các đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Nghiệp vụ.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề Quý 4 năm 2020

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và Dân tộc ta. Trong đó, tư tưởng về “Dân”, “Dân là chủ và Dân làm chủ” rất nổi bật, đặc sắc và được coi là “linh hồn” trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng tỏ, mặc dù tình hình trong nước và thế giới có những thay đổi nhanh chóng và sâu sắc, nhưng tính đúng đắn, sức sống, sự sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam và xu thế thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị.

Quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về “Dân làm gốc”; tại buổi sinh hoạt chuyên đề lần này, toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Nghiệp vụ được đồng chí Hà Trung Thành – Trưởng phòng Tổ chức hành chính Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo viên trực tiếp giới thiệu 02 nội dung cốt lõi: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Mục đích, yêu cầu của việc học tập chuyên đề là tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Dân, do Dân, vì Dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Với lối truyền đạt truyền cảm và tấm lòng kính yêu Bác Hồ vĩ đại, đồng chí Báo cáo viên Hà Trung Thành đã chia sẻ những câu chuyện xúc động và chân thực về vị    Lãnh tụ kính yêu của Dân tộc, đồng thời phân tích chặt chẽ, đưa ra dẫn chứng thuyết phục, sinh động về những nội dung, yêu cầu của phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ, đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng nhân tài, cách mạng khoa học, năng động sáng tạo của cán bộ, lãnh đạo… Bên cạnh đó, đồng chí Báo cáo viên cũng đánh giá thực trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên với sự nhìn nhận thẳng thắn và lập luận thuyết phục… Qua đó, cán bộ đảng viên thấm nhuần và thấu hiểu sức mạnh của quần chúng nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chủ động nghiên cứu, tự giác học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; biến việc thực hiện nội dung chuyên đề trở thành động lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy Trường Nghiệp vụ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo cáo viên Hà Trung Thành đã dành thời gian và tâm huyết với một buổi chia sẻ chất lượng và hiệu quả. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, các chi bộ trong toàn Đảng bộ Trường Nghiệp vụ, nhất là các đồng chí Bí thư cấp ủy cần quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung của chuyên đề gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời nêu cao tinh với thần tự giác, ý thức trách nhiệm, chung sức, đoàn kết cùng tập thể đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Tin: Hoài Thương